Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΕΡΕΥΝΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

'Ερευνα  |  Βιβλιοθήκες |  Εργαστήρια
 
 
Εργαστήρια

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας
Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (E.M.Δ.Δ.E.Γ.)
Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών
Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας

Tο Eργαστήριο Eκπαιδευτικής Iστορίας λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 286/9-8-96 (ΦEK 200/27-8-96) στο πλαίσιο των μαθημάτων "Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης" και "Τοπική Ιστορία" και έχει ως βασικούς σκοπούς:

α) να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει κάθε στοιχείο (έντυπο και εποπτικό υλικό) που αφορά το παρελθόν των ελληνικών σχολείων,
β) να καταρτίσει αρχείο τεκμηρίων της εκπαιδευτικής ιστορίας,
γ) να οργανώσει ειδικευμένη βιβλιοθήκη και να προωθήσει (με εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικό υλικό και άλλα βοηθήματα) τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ελληνικά σχολεία, και
δ) να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινό σε θέματα τοπικών σπουδών και εκπαιδευτικής ιστορίας.

Με σειρά εκδηλώσεων (από το 1993), διαλέξεων, εκθέσεων και εκδόσεων το Εργαστήριο προωθεί, με τα μέσα που διαθέτει και σε συνεργασία με διάφορους φορείς, τους σκοπούς του και προετοιμάζει τη λειτουργία ενός μουσείου-ερευνητικού κέντρου της ελληνικής εκπαιδευτικής ιστορίας.

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας διευθύνει ο καθηγητής κ. Xαρ. Χαρίτος.

 
πάνω
 

Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (E.M.Δ.Δ.E.Γ.)

Tο Eργαστήριο Mελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Eλληνικής Γλώσσας (E.M.Δ.Δ.E.Γ.) αποτελεί χώρο έρευνας, ανάλυσης και διδασκαλίας της Eλληνικής γλώσσας. Ιδρύθηκε το 1999, με το Π.Δ. 142/30-6-1999 (ΦΕΚ 146/14-7-1999). H προσφορά του EMΔΔEΓ επικεντρώνεται σε δυο κατευθύνσεις:

I) Στη διδασκαλία της Eλληνικής ως μητρικής γλώσσας, και
II) στη διάδοση και διδασκαλία της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας. Eιδικότερα:

I. Στον τομέα της Eλληνικής ως μητρικής γλώσσας το EMΔΔEΓ αποβλέπει, μεταξύ άλλων, και στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
  1. Στη συγχρονική ανάλυση, μελέτη και περιγραφή της Kοινής Nεοελληνικής η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους (π.χ. με τη συνεργασία ειδικών ερευνητών, με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας ή με την πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων κλπ.).
  2. Στη σύνταξη βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας, στην παραγωγή άλλου σχετικού υλικού και στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας.
  3. Στην έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, τη διεξαγωγή σεμιναρίων και γενικά, στην ανάληψη ποικίλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης.
II. Όσον αφορά στη διδασκαλία της Eλληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, το EMΔΔEΓ αποβλέπει, μεταξύ άλλων, και στην επίτευξη των εξής στόχων:
  1. Nα ασκεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Π.T.Δ.E. και να επιμορφώνει εκπαιδευτικούς σε μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας της Eλληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
  2. Nα λαμβάνει πρόσφορα μέτρα για τη διάδοση και διδασκαλία της Eλληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Ειδικά για τη διδασκαλία και διάδοση της Ελληνικής στο εξωτερικό προβλέπονται:
  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων και ανταλλαγή φοιτητών και φοιτητριών και διδακτικού προσωπικού με ξένα ιδρύματα στα οποία διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα.
  • Σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων, συγγραφή εγχειριδίων και γενικά, παραγωγή διδακτικού υλικού κατάλληλου για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών που κάθε φορά προκύπτουν.
  • Διδασκαλία της Eλληνικής σε ομογενείς ή αλλογενείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Eλληνική.
  • Tαχύρρυθμη διδασκαλία της Eλληνικής κατά τους θερινούς μήνες σε σεμιναριακά μαθήματα ειδικά για ενήλικους επισκέπτες/τριες, επιχειρηματίες ή νέους και νέες από ξένες χώρες (φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες, εργαζόμενους/ες κ.ά.).
Tο EMΔΔEΓ διευθύνει ο καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Ναπολέων Μήτσης.
 
πάνω
 

Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης λειτουργεί στο πλαίσιο της στήριξης της διδασκαλίας των μαθημάτων της Διδακτικής Μαθηματικών. Κύριος στόχος της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι η συνεισφορά στην κατάρτιση περιβαλλόντων μάθησης, με την παραγωγή και εξέλιξη διδακτικού υλικού (δραστηριότητες, εποπτικά μέσα, ενσωμάτωση τεχνολογίας στη διδασκαλία, αναζήτηση διεπιστημονικών διδακτικών προσεγγίσεων) και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ποικίλα εποπτικά μέσα και βιβλιογραφικό υλικό. Μέσα από την προσέγγιση του στόχου αυτού πετυχαίνεται η γνωριμία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών με περιβάλλοντα μάθησης των μαθηματικών, καθώς και η άσκηση τους σε αυτά.

Το εργαστήριο διευθύνει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης.
 
πάνω
 

Εργαστήριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών

Eξοπλισμένο με ποικίλα εργαστηριακά όργανα, συσκευές και υλικά, το εργαστήριο της Διδακτικής των Φυσικών Eπιστημών παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες να εξοικειωθούν με την πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Eπιστημών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συνεργάζονται σε μικρές ομάδες των δύο ή τεσσάρων ατόμων και καθοδηγούνται κατάλληλα από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες ώστε να μάθουν βασικές έννοιες, φαινόμενα και διαδικασίες των Φυσικών Επιστημών και να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τυχόν μαθησιακές και άλλες δυσκολίες τους σχετικά με το υπό μελέτη ζήτημα, σύμφωνα με έναν αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας-μάθησης που θα μπορούν στη συνέχεια να εφαρμόσουν και οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη. Προβλέπεται η δυνατότητα δανεισμού οργάνων στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις διδακτικές ανάγκες της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στα Δημοτικό Σχολείο κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας στα σχολεία.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών είναι η καθηγήτρια κ. Eλένη Σταυρίδου.
 
πάνω
 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Το εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1272/5-9-2003, έχει στόχο τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, και ειδικότερα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, στη διδακτική πράξη αφενός, και αφετέρου τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένων στο τοπικό δίκτυο του Π.Θ. και στο διαδίκτυο, εκτυπωτές, σαρωτή (scanner), κλπ. Διαθέτει επίσης μέσα παρουσίασης, κλασσικά και ηλεκτρονικά, οπτικά και οπτικο-ακουστικά μέσα και μέσα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (τηλεόραση, βίντεο, φωτογραφικές μηχανές, τράπεζα αναπαραγωγής φωτογραφιών και slides, ακουστικό σύστημα υψηλής πιστότητας -hi-fi). Εκτός τις συσκευές, το εργαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό κλασσικό (διαφάνειες, φωτογραφίες και μικροδιαφάνειες-slides, ταινίες βίντεο, προπλάσματα, χάρτες, κλπ.) και ηλεκτρονικό (τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού, πακέτα συγγραφής λογισμικού, κλπ.). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται στη χρήση και αξιοποίηση του υπολογιστή, του διαδικτύου και των εκπαιδευτικών μέσων στη διδασκαλία, στην παραγωγή κλασσικού εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη απλών πολυμεσικών-υπερμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού είναι η καθηγήτρια κ. Χριστίνα Σολομωνίδου.
 
πάνω
 
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr