Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Κανονισμός λειτουργίας  |  Aίτηση |  Κατηγορίες υποψηφίων |  ΦΕΚ |  Ύλη εξετάσεων
 
 
Κανονισμός λειτουργίας [απόφαση ΓΣΕΣ, συν. 23η/6-2-2003]
Αρχείο σε μορφή word     
 
'Aρθρο 1 - Γενικά
'Αρθρο 2 - Εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ
'Αρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι
'Αρθρο 4 - Χρονική διάρκεια σπουδών
'Αρθρο 5 - Διδακτικό προσωπικό
'Αρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων - Αξιολόγηση και υποχρεώσεις φοιτητών
'Αρθρο 7 - Διάρκεια λειτουργίας
'Αρθρο 8 - Υποψήφιοι διδάκτορες
'Αρθρο 9 - Διοικητική οργάνωση του ΠΜΣ

'Aρθρο 1 - Γενικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) λειτουργεί με βάση την αρ. 11027/B7/18-4-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 575/12-5-2003/τ.B), με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα, και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος στην 23η/6-2-2003 συνεδρίασή της.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει θέματα που δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναλύει θέματα που περιέχονται στην ιδρυτική υπουργική απόφαση του ΝΠΜΣ.
πάνω
 
 
'Αρθρο 2 - Εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ

1. Κατηγορίες υποψηφίων

Α) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, εικοσιτέσσερις (24) πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ως εξής:

α) Δεκαέξι (16) απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
β) Τέσσερις (4) απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών
γ) Τέσσερις (4) απόφοιτοι σχολών Επιστημών του Ανθρώπου πλην Παιδαγωγικών Τμημάτων


Β) Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ είναι:

α) βαθμός πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν καλώς" και
β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower ή αντιστοίχου πτυχίου των άλλων γλωσσών), πιστοποιούμενη με έγκυρη βεβαίωση/πτυχίο ανεγνωρισμένου οργανισμού ή πτυχίου πανεπιστημίου του εξωτερικού.
Γ) Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2 α΄ του άρθρου 12 του Ν. 2083/92 και των ειδικών ρυθμίσεων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως ορίζονται στη συνέχεια.

2. Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα αποτελέσματα επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται εγκαίρως στον ημερήσιο τύπο και στα γραφεία της Γραμματείας του ΠΜΣ.

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ.
Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένο [χορηγείται]
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον lower)
  • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων [εφόσον υπάρχουν]
  • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν]
  • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν]
  • Άλλους μεταπτυχιακούς τίτλους [εφόσον υπάρχουν]
Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές.

3. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Α) Προεπιλέγονται όσοι υποψήφιοι έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν καλώς" και έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 1, εδ. Β΄ του παρόντος.

Β) Στη συνέχεια, όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε κείμενο σχετικό με την εκπαίδευση, στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους κατανόησης του κειμένου. Η επιλογή του κειμένου γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται κάθε φορά από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και η οποία συνέρχεται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις για να ορίσει το κείμενο. Από τον υποψήφιο ζητείται η μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά, ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητά του να μεταφράζει τους όρους και ο βαθμός κατανόησης του περιεχομένου του κειμένου. Το ονοματεπώνυμο και κάθε άλλο στοιχείο της ταυτότητας του διαγωνιζομένου καλύπτονται με αδιαφανές κάλυμμα. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από μέλη της ίδιας επιτροπής. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές που έχουν οριστεί από τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που η βαθμολογία των δύο βαθμολογητών διαφέρει τουλάχιστον 3 μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει ούτε τη μεγίστη ούτε να είναι μικρότερη της ελαχίστης των πρώτων βαθμολογητών.

Με άριστα το 10 θεωρείται επιτυχών σ' αυτήν την εξέταση όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει μέσο όρο τουλάχιστον 5. Όσοι υποψήφιοι δεν επιτύχουν σ' αυτήν την εξέταση, δε συμμετέχουν στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Στην τελική βαθμολογία ο βαθμός σ' αυτήν την εξέταση έχει βαρύτητα μέχρι τα 10/100 της ολικής βαθμολογίας.

Γ) Οι επιτυχόντες στην προηγούμενη εξέταση, συνεχίζουν και λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση, που περιλαμβάνει θέματα από το χώρο της Διδακτικής των Θετικών επιστημών για την πρώτη κατεύθυνση και της Διδακτικής των επιστημών του Ανθρώπου για τη δεύτερη κατεύθυνση.

Η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάθε κατεύθυνση του προγράμματος ορίζονται από την Επιτροπή επιλογής, εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων για κάθε κατεύθυνση ορίζονται από επιτροπές, που συνέρχονται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 3, εδ. β΄ του παρόντος άρθρου.

Συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία κάθε υποψήφιος που παίρνει τουλάχιστον τη βάση (5) στη γραπτή εξέταση της κατεύθυνσης που επέλεξε. Η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση έχει βαρύτητα ίση προς το 60/100 της ολικής βαθμολογίας.

Δ) Ακολούθως βαθμολογούνται στοιχεία του φακέλου κάθε υποψηφίου, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:
α) Βαθμό πτυχίου βασικών σπουδών, με βαρύτητα 10/100
β) Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από πανεπιστήμιο ελληνικό ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ), με βαρύτητα 5/100
γ) Έγκυρη βεβαίωση/πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Lower ή αντίστοιχο), με βαρύτητα 2/100
δ) Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πανεπιστημίου της αλλοδαπής (ανεγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ), με βαρύτητα 3/100
ε) Ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, διπλωματική εργασία κλπ), με βαρύτητα 10/100

Ε) Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με το συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν από κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες στοιχείων, για τα οποία και βαθμολογήθηκαν, δηλ.:
α) Στην εξέταση κατανόησης αγγλικού κειμένου, με βαρύτητα 10/100
β) Στη γραπτή εξέταση των μαθημάτων, με συνολική βαρύτητα 60/100, και
γ) Στα στοιχεία του φακέλου, με συνολική βαρύτητα 30/100
Ο κατάλογος υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και καταρτίζει τον κατάλογο των επιτυχόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. Εάν οι επιτυχόντες υποψήφιοι από μία κατεύθυνση δε συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό, τότε η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη συμπλήρωση του αριθμού από τους επιτυχόντες υποψηφίους της άλλης κατεύθυνσης.

Ο κατάλογος αυτός ανακοινώνεται στην πινακίδα ανακοινώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επίσης ανακοινώνεται και ο αντιστοίχως συντασσόμενος κατάλογος επιλαχόντων.

ΣΤ) Η Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνει προθεσμία εγγραφής για τους επιτυχόντες. Αν μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας αριθμός υποψηφίων δεν προσέλθει για εγγραφή, τότε η γραμματεία του ΠΜΣ καλεί προς εγγραφή τους επιλαχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.
πάνω
 
 
'Αρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει τα ακόλουθα δύο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):
Α) "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στις θετικές επιστήμες",
Β) "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στις επιστήμες του ανθρώπου ".

Επίσης, το ΠΜΠ απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΤΔΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του ΠΤΔΕ (συν. 15/4-4-02 της ΓΣΕΣ) και όπως ορίζει ο νόμος για απόκτηση ΔΔ.

πάνω
 
 
'Αρθρο 4 - Χρονική διάρκεια σπουδών

Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ είναι διετούς διάρκειας. Στα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται 15 μαθήματα, από τα οποία οι φοιτητές παρακολουθούν τα 9, ενώ στο 4ο εξάμηνο εκπονούν διπλωματική εργασία.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για κάθε ΜΔΕ σε τέσσερα (4) εξάμηνα και η μέγιστη ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.

πάνω
 
 
'Αρθρο 5 - Διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν:

α) Μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ, μετά από δήλωσή τους
β) Μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα πραγματοποιούν μαθήματα και σεμινάρια σε γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος.
γ) Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που θα προσκληθούν να δώσουν σειρά διαλέξεων.

πάνω
 

'Αρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων - Αξιολόγηση και υποχρεώσεις φοιτητών

 

1. Διδασκόμενα μαθήματα

α. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρονται μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής. Τρία υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο α΄ εξάμηνο. Στο β΄ εξάμηνο διδάσκονται δύο υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ οι φοιτητές επιλέγουν, επίσης, ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με την εξειδίκευση που επιθυμούν να αποκτήσουν. Στο γ΄ εξάμηνο επιλέγουν, ανάλογα με την κατεύθυνση που επιθυμούν, τρία από τα τέσσερα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση. Επίσης, το ΠΜΣ προσφέρει έναν αριθμό σεμιναρίων. Από αυτά τα σεμινάρια ορισμένα είναι υποχρεωτικά και άλλα είναι επιλεγόμενα.

β.Τα διδασκόμενα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα, καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ακαδημαϊκών θεμάτων.

γ. Κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος διδάσκονται τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πρόταση ίδρυσης του ΠΜΣ, όπως αυτή έχει εγκριθεί, δηλαδή:

Μαθήματα Χαρακτηρισμός
1. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτική πράξη Υ - α' εξαμήνου
2. Συνεργατικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης Υ - α' εξαμήνου
3. Η εκπαιδευτική έρευνα και οι μέθοδοί της Υ - α' εξαμήνου
4. Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ: ερευνητικές προσεγγίσεις Υ - β' εξαμήνου
5. Σχεδίαση και αξιολόγηση έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού Υ - β' εξαμήνου
6. Προγράμματα σπουδών στις θετικές επιστήμες Υ / Ε - β' εξαμήνου
7. Προγράμματα σπουδών στις επιστήμες του ανθρώπου Υ / Ε - β' εξαμήνου
8. Διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επιστήμες - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ / Ε - γ 'εξαμήνου, Α' Κατεύθυνσης
9. Διδασκαλία και μάθηση στα μαθηματικά - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ / Ε - γ' εξαμήνου, Α' Κατεύθυνσης
10. Σχεδίαση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ / Ε - γ' εξαμήνου, Α' Κατεύθυνσης
11. Διαθεματικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά Υ / Ε - γ' εξαμήνου, Α' Κατεύθυνσης
12. Διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ / Ε - γ' εξαμήνου, Β' Κατεύθυνσης
13. Η λογοτεχνία στο σχολείο - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ / Ε - γ' εξαμήνου, Β' Κατεύθυνσης
14. Διδασκαλία και μάθηση της ιστορίας - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ / Ε - γ' εξαμήνου, Β' Κατεύθυνσης
15. Διαθεματικές προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Ιστορία - Γλώσσα - Λογοτεχνία) Υ / Ε - γ' εξαμήνου, Β' Κατεύθυνσης

1. Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ
2. Σεμινάρια για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS
3. Σεμινάρια για την εκμάθηση και εκπαιδευτική χρήση πακέτων λογισμικού
4. Σεμινάρια για την εκμάθηση διαδικασιών αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (ERIC, HEALINK, κ.ά.) και σε ηλεκτρονικούς καταλόγους βιβλιοθηκών
5. Σεμινάρια για την εκμάθηση εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού

δ. Επιπλέον ισχύουν τα εξής: Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία από τις δύο κατευθύνσεις. Αν κάποιος δεν εισαχθεί στην πρώτη επιλογή του, τότε θεωρείται υποψήφιος για τη δεύτερη, εφόσον έχει επιτύχει στην αντίθετη κατεύθυνση.

Μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν γίνονται αλλαγές από τη μία κατεύθυνση στην άλλη.

2. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών

α. Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες με τρεις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/4 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μη γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξαρχής.
β. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
γ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.
δ. Για κάθε φοιτητή που εγγράφεται στο ΠΜΣ ορίζεται ως επιβλέπων ένα μέλος ΔΕΠ από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

3. Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται προηγουμένως, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη δύο μελών ΔΕΠ. Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται και υποστηρίζεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ. Η υποστήριξη της εργασίας γίνεται δημόσια και ενώπιον διμελούς επιτροπής από μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ.

πάνω
 
 

'Αρθρο 7 - Διάρκεια λειτουργίας

 

Το ΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδ. έτος 2012-13, με ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων την 1η Οκτωβρίου 2003. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει κατά την περίοδο των τεσσάρων (4) πρώτων ετών με τη δομή που περιγράφεται στα άρθρα του παρόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, το ΠΜΣ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα αναθεωρηθεί με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από τη λειτουργία του και τις επικρατούσες συνθήκες.
πάνω
 
 

'Αρθρο 8 - Υποψήφιοι διδάκτορες

 

1. Όσοι υποψήφιοι έγιναν δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πριν από τη δημοσίευση της ιδρυτικής υπουργικής απόφασης, δεν εντάσσονται στις παρούσες διατάξεις και κατέχουν την ιδιότητα του υποψηφίου διδάκτορα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του ΠΤΔΕ.

2. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί μετά τη δημοσίευση της ιδρυτικής υπουργικής απόφασης, εντάσσονται στις παρούσες διατάξεις και αποκτούν την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΤΔΕ.
πάνω
 
 

'Αρθρο 9 - Διοικητική οργάνωση του ΠΜΣ

 

1. Το ΠΜΣ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού", διοικείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του ΠΤΔΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 10-12 του Ν. 2083/93, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 24564/97). Σ' αυτή συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (όταν αυτοί επιλεγούν).

2. Η ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ στην 21η/12-12-2002 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α) Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΤΔΕ, η ΓΣΕΣ ορίζει τα μέλη των επιτροπών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συντονιστική Επιτροπή. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
2. Διευθυντή σπουδών. Εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ.
3. Επιτροπή επιλογής. Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων, την επιλογή των θεμάτων εξετάσεων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.
4. Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τα μέλη ΔΕΠ και άλλους διδάσκοντες (σύμφωνα με το άρ. 12, παρ. 5, εδ. Α του Ν. 2083/92), είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των υποψηφίων. Τα μέλη της για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή θα οριστούν όταν υπάρξουν υποψήφιοι.
5. Επιτροπή ακαδημαϊκών θεμάτων. Είναι αρμόδια να εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο σπουδών του ΠΜΣ και τον καθορισμό διδασκόντων.
6. Επιτροπή οικονομικής διαχείρισης. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ.
7. Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Αξιολογεί και εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του ΠΜΣ.

Β) Η θητεία όλων των οργάνων καθορίζεται διετής.

Γ) Για τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος του ΠΤΔΕ, εκτός αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη.

Δ) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ επιλύεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

πάνω
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr