Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Κανονισμός λειτουργίας  |  Aίτηση |  Κατηγορίες υποψηφίων |  ΦΕΚ |  Ύλη εξετάσεων
 
 
Κανονισμός λειτουργίας [απόφαση ΓΣΕΣ, συν. 2η/24-11-2006]
Αρχείο σε μορφή word     
 
'Aρθρο 1 - Γενικά
'Αρθρο 2 - Εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ
'Αρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι
'Αρθρο 4 - Χρονική διάρκεια σπουδών
'Αρθρο 5 - Διδακτικό προσωπικό
'Αρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων - Αξιολόγηση και υποχρεώσεις φοιτητών
'Αρθρο 7 - Διάρκεια λειτουργίας
'Αρθρο 8 - Υποψήφιοι διδάκτορες
'Αρθρο 9 - Διοικητική οργάνωση του ΠΜΣ

'Aρθρο 1 - Γενικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) λειτουργεί με βάση την αρ. 11027/B7/18-4-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 575/12-5-2003/τ.B), με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα, και τον Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος στην 23η/6-2-2003 συνεδρίασή της. Από 1/9/2008 το ΠΜΣ θα λειτουργεί με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1912/29-12-2006/τ.B) και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος στην 2η/24-11-2006.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει θέματα που δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναλύει θέματα που περιέχονται στην ιδρυτική υπουργική απόφαση του ΝΠΜΣ.
πάνω
 
 
'Αρθρο 2 - Εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ

1. Κατηγορίες υποψηφίων

Α) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ειδικότερα, σε κάθε κατεύθυνση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ως εξής:

Α΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλην Σχολών ΦΠΨ) και β) Απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ.
Β΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και β) Απόφοιτοι σχολών Επιστημών του Ανθρώπου (πλην Παιδαγωγικών Τμημάτων).
Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει για την εισαγωγή πτυχιούχων και άλλων τμημάτων στι 2 κατευθύνσεις.
Σε περίπτωση που σε κάποια κατεύθυνση υπάρξει έλλειψη επιτυχόντων σε κάποια υποκατηγορία πτυχιούχων, ο αριθμός συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες της άλλης υποκατηγορίας.


Β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή και την εγγραφή στο ΠΜΣ είναι η αποδεδειγμένη γλωσσική επάρκεια των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα, η οποία να πιστοποιείται με τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (π.χ. First Certificate in English).

Γ) Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2 α΄ του άρθρου 12 του Ν. 2083/92 και των ειδικών ρυθμίσεων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως ορίζονται στη συνέχεια.


2. Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα αποτελέσματα επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται εγκαίρως στον ημερήσιο τύπο και στα γραφεία της Γραμματείας του ΠΜΣ.

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΠΤΔΕ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής συμπληρωμένο [χορηγείται]
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  4. Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  5. Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English).
  6. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]
  7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων [εφόσον υπάρχουν]
  8. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν]
  9. ¶λλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν]
  10. ¶λλους μεταπτυχιακούς τίτλους [εφόσον υπάρχουν]
Τα υπ' αριθμών 3, 4, 5, 6, 9 και 10 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές.

3. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Α) Στις εξετάσεις γίνονται δεκτοί μόνο οι υποψήφιοι/ες που έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Β) Οι υποψήφιοι/ες λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση, που περιλαμβάνει θέματα από το χώρο της Διδακτικής των Θετικών επιστημών για την πρώτη κατεύθυνση και της Διδακτικής των επιστημών του Ανθρώπου για τη δεύτερη κατεύθυνση.

Η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάθε κατεύθυνση του προγράμματος ορίζονται από την Επιτροπή επιλογής, εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.

Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων για κάθε κατεύθυνση ορίζονται από επιτροπές, που συνέρχονται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 3, εδ. β΄ του παρόντος άρθρου.

Συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία κάθε υποψήφιος που παίρνει τουλάχιστον τη βάση (5) στη γραπτή εξέταση της κατεύθυνσης που επέλεξε. Η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση έχει βαρύτητα ίση προς το 50/100 της ολικής βαθμολογίας.

Γ) Ακολούθως βαθμολογούνται στοιχεία του φακέλου κάθε υποψηφίου, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:
α) Βαθμό πτυχίου βασικών σπουδών, με βαρύτητα 25/100
β) Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από πανεπιστήμιο ελληνικό ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ), με βαρύτητα 5/100
γ) Πτυχίο ξένης γλώσσας πλην Αγγλικής επιπέδου Β2 (π.χ. Delf 1er Degre, Zertifikat Deutsch Fur den Beruf, κ.λπ.), με βαρύτητα 2/100
δ) Πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 (π.χ. Certificate in Advanced English, Delf 2nd Degre, Sorbonne I, Dalf C1, Zentrale Mittelstufenprufung, κ.λπ.), με βαρύτητα 4/100
ε) Πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2 (π.χ. Certificate Proficiency in English, Dalf-Option Lettres, Grosses Deutsces Sprachdiplom, κ.λπ.), με βαρύτητα 5/100
στ) Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πανεπιστημίου της αλλοδαπής (ανεγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ), με βαρύτητα 3/100
η) Ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, διπλωματική εργασία κλπ), με βαρύτητα 10/100

Δ) Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με το συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν από κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες στοιχείων, για τα οποία και βαθμολογήθηκαν, δηλ.:
α) Στη γραπτή εξέταση των μαθημάτων, με συνολική βαρύτητα 50/100, και
β) Στα στοιχεία του φακέλου, με συνολική βαρύτητα 50/100

Ο κατάλογος υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και καταρτίζει τον κατάλογο των επιτυχόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

Ο κατάλογος αυτός ανακοινώνεται στην πινακίδα ανακοινώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επίσης ανακοινώνεται και ο αντιστοίχως συντασσόμενος κατάλογος επιλαχόντων.


E) Η Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνει προθεσμία εγγραφής για τους επιτυχόντες. Αν μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας αριθμός υποψηφίων δεν προσέλθει για εγγραφή, τότε η γραμματεία του ΠΜΣ καλεί προς εγγραφή τους επιλαχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.
πάνω
 
 
'Αρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει τα ακόλουθα δύο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):
Α) "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στις θετικές επιστήμες",
Β) "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στις επιστήμες του ανθρώπου ".

Επίσης, το ΠΜΣ απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΤΔΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του ΠΤΔΕ (συν. 15/4-4-02 της Γ.Σ.Ε.Σ.) και όπως ορίζει ο νόμος για απόκτηση ΔΔ.

πάνω
 
 
'Αρθρο 4 - Χρονική διάρκεια σπουδών

Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ διαρκούν 3 εξάμηνα. Στο πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν 6 μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν διπλωματική εργασία.

H ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για κάθε ΜΔΕ σε τρία (3) εξάμηνα. Η ανώτερη χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα. Για περαιτέρω παράταση της διάρκειας σπουδών αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους αναστολή φοίτησης για δύο (2) εξάμηνα.

πάνω
 
 
'Αρθρο 5 - Διδακτικό προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν:

α) Μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ, μετά από δήλωσή τους.
β) Μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα πραγματοποιούν μαθήματα ή/και σεμινάρια σε γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος.
γ) Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που θα προσκληθούν να δώσουν σειρά διαλέξεων.

πάνω
 

'Αρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων - Αξιολόγηση και υποχρεώσεις φοιτητών

 

1. Διδασκόμενα μαθήματα

α. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρονται 8 μαθήματα των οποίων οι τίτλοι δίνονται στον πίνακα 1.

Από αυτά τα τρία (3) πρώτα είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο α΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα 4 και 5 είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο β΄ εξάμηνο στην Α΄ Κατεύθυνση. Τα μαθήματα 6 και 7 είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο β΄ εξάμηνο στη Β΄ Κατεύθυνση. Το μάθημα 8 είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται στο β΄ εξάμηνο και στις δύο Κατευθύνσεις.

Πίνακας 1
Μαθήματα Χαρακτηρισμός
1. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης, καινοτομικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και διδακτική πράξη Υ - α' εξαμήνου
2. Η εκπαιδευτική έρευνα και οι μέθοδοί της Υ - α' εξαμήνου
3. Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ - α' εξαμήνου
4. Διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επιστήμες - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ - β' εξαμήνου, Α' Κατεύθυνσης
5. Διδασκαλία και μάθηση στα μαθηματικά - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ - β' εξαμήνου, Α' Κατεύθυνσης
6. Διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας - Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ - β' εξαμήνου, Β' Κατεύθυνσης
7. Διδασκαλία και μάθηση της ιστορίας και της λογοτεχνίας- Ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ - β' εξαμήνου, Β' Κατεύθυνσης
8. Διαθεματικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ - β' εξαμήνου, Α' & Β' Κατεύθυνσης

Παράλληλα με τα μαθήματα, στο ΠΜΣ προσφέρονται σεμινάρια όπως περιγράφονται στον πίνακα 2. Από αυτά, τα σεμινάρια με αριθμό 1,2,3 και 6 είναι υποχρεωτικά, ενώ τα 4 και 5 είναι προαιρετικό.

Πίνακας 2
1. Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ
2. Σεμινάρια για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS
3. Σεμινάρια για την εκμάθηση διαδικασιών αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (ERIC, HEALINK, κ.ά.) και σε ηλεκτρονικούς καταλόγους βιβλιοθηκών
4. Σεμινάρια για την εκμάθηση εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
5. Σεμινάρια για την εκμάθηση και εκπαιδευτική χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
6. Σεμινάρια καθοδήγησης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας

β. Κάθε υποψήφιος οφείλει στην αίτησή του να επιλέξει μία από τις δύο υφιστάμενες κατευθύνσεις του προγράμματος. Μπορεί επίσης να επιλέξει και την άλλη κατεύθυνση ως δεύτερη προτίμησή του, οπότε, εάν δεν εισαχθεί στην κατεύθυνση της πρώτης επιλογής του, θεωρείται υποψήφιος για τη δεύτερη.

2. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών

α. Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 12 εβδομάδες και επί τρεις διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/4 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να το παρακολουθήσει εξαρχής.
β. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.
γ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης ή/και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.
δ. Για κάθε φοιτητή που εγγράφεται στο ΠΜΣ ορίζεται ως επιβλέπων ένα μέλος ΔΕΠ από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

3. Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 6 μαθήματα όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη δύο μελών ΔΕΠ. Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται και υποστηρίζεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ. Η υποστήριξη της εργασίας γίνεται ενώπιον διμελούς επιτροπής του ΠΜΣ σε ανοικτή παρουσίαση.

πάνω
 
 

'Αρθρο 7 - Διάρκεια λειτουργίας

 

Το ΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το ακαδ. έτος 2012-13, με ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων την 1η Οκτωβρίου 2003. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι την 31/8/2008 με βάση με βάση την αρ. 11027/B7/18-4-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 575/12-5-2003/τ.B). Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, το ΠΜΣ θα λειτουργήσει με βάση την νέα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1912/29-12-2006/τ.B).
πάνω
 
 

'Αρθρο 8 - Υποψήφιοι διδάκτορες

 

1. Όσοι υποψήφιοι έγιναν δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πριν από τη δημοσίευση της ιδρυτικής υπουργικής απόφασης, δεν εντάσσονται στις παρούσες διατάξεις και κατέχουν την ιδιότητα του υποψηφίου διδάκτορα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του ΠΤΔΕ.

2. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί μετά τη δημοσίευση της ιδρυτικής υπουργικής απόφασης, εντάσσονται στις παρούσες διατάξεις και αποκτούν την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΤΔΕ.
πάνω
 
 

'Αρθρο 9 - Διοικητική οργάνωση του ΠΜΣ

 

1.Το ΠΜΣ «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού», διοικείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του ΠΤΔΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 10-12 του Ν. 2083/93, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 24564/97). Σ’ αυτή συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (όταν αυτοί επιλεγούν).

2. Η ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ στην 21η/12-12-2002 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α) Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΤΔΕ, η ΓΣΕΣ ορίζει τα μέλη των επιτροπών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συντονιστική Επιτροπή. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
2. Διευθυντή σπουδών. Εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ.
3. Επιτροπή επιλογής. Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων, την επιλογή των θεμάτων εξετάσεων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.
4. Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τα μέλη ΔΕΠ και άλλους διδάσκοντες (σύμφωνα με το άρ. 12, παρ. 5, εδ. Α του Ν. 2083/92), είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των υποψηφίων.
5. Επιτροπή ακαδημαϊκών θεμάτων. Είναι αρμόδια να εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο σπουδών του ΠΜΣ και τον καθορισμό διδασκόντων.
6. Επιτροπή οικονομικής διαχείρισης. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ.
7. Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Αξιολογεί και εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του ΠΜΣ.

Β)Για τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος του ΠΤΔΕ, εκτός αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη.

Γ) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ επιλύεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

πάνω
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr